ഇനി ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കുവാൻ ആളെ അന്വേഷിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട.. ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് എസി, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ നന്നാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആളെത്തും

Ad1001

ഇനി ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കുവാൻ ആളെ അന്വേഷിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട.. ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് എസി, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ നന്നാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആളെത്തും

മെക്കാനിക്കിനെ അന്വേഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ, പരിചയസമ്പന്നനായ ആൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കി നൽകും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക:

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published.