പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന്…

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ*▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *Date : 04-07-2021*▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 1. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്2. റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് &(വീട് 1000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ അതു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-പഞ്ചായത്ത്‌/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും)3. ഉടമസ്ഥയാകാൻ ഉള്ള ആളുടെ ഫോട്ടോ ഒരെണ്ണം4. നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി / മറ്റു താലൂക്കിലെ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട വരാണെങ്കിൽ ആ താലൂക്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പുതുതായി ചേർക്കാനുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആധാറും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 5. എല്ലാവരുടെയും ആധാർ കാർഡ്6. ഇലക്ട്രിസിറ്റി Consumer നമ്പർ7. ഗ്യാസ് Consumer നമ്പർ8. മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ഥിരം ഉള്ളത്. 9. റേഷൻ കട നമ്പർ*10. വീടിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം & ഭൂമിയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം11- ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്12- ഇൻകം ടാക്‌സ് അടക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമർപ്പിക്കാം.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published.